H ΚΕΜΕΤΑ ΟΕ εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2008, πιστοποιημένο από την TÜV intercert με αριθμό πιστοποιησης 10-Q-30044-TIC για την μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση, συντήρηση συστημάτων ασφαλείας και πυρασφάλειας.

Συστήματα Κατάσβεσης

Συστήματα Κατάσβεσης

Τα Συστήματα Κατάσβεσης χωρίζονται σε 3 βασικές κατηγορίες

1.Συστήματα Κατάσβεσης με νέρο
2.Σύστημα κατάσβεσης με NOVEC 1230
3.Συστήματα Κατάσβεσης με AEROSOL
4.Συστήματα Κατάσβεσης με αδρανή αέρια
5.Κατασβεστικό Υλικό HFC-227ea
6.Κατασβεστικό Υλικό IG-541 – INERGEN
7.Σύστημα Κατάσβεσης με Διοξείδιο του Άνθρακος CO2
8.
Σύστημα Κατάσβεσης Αερόλυμα (AEROSOL)

Συστήματα Κατάσβεσης με νερό


Στα Συστήματα Κατάσβεσης με νερό θα βρείτε υλικά, προδιαγραφές και περιγραφές συστημάτων κατάσβεσης  όπως για παράδειγμα αντλητικά συγκροτήματα, βαλβίδες δικτύων καταιονισμού, καταιονητήρες κ.λ.π.

Σύστημα κατάσβεσης με NOVEC 1230


Σύστημα Κατάσβεσης με ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ NOVEC 1230, SINORIX1230, FK 5-1-12.
Για την αυτόματη κατάσβεση σε χώρους όπου απαιτείται η χρήση καθαρού κατασβεστικού παράγοντα με μικρό περιβαλλοντικό αποτύπωμα, προτείνουμε σύστημα κατάσβεσης με NOVEC1230 (κατά EN15004, NFPA 2001), με έγκριση EN. Η εγκατάσταση θα φέρει πιστοποίηση συνολικά ως σύστημα.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ
Το σύστημα αυτόματης κατάσβεσης έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις διεθνείς προδιαγραφές και συγκεκριμένα:
• Την Π.Δ. 15
• To πρότυπο ΕΝ 54
• Το πρότυπο EN15004
• Το πρότυπο EN12094

Το σύστημα αυτόματης κατάσβεσης αποτελείται από δύο κύρια δομικά στοιχεία
1. Το σύστημα ανίχνευσης
2. Το σύστημα κατάσβεσης

1. ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΒΕΣΕΩΝ

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΑ
Ο πίνακας κατάσβεσης είναι σχεδιασμένος με την τελευταία ηλεκτρονική Τεχνολογία των ολοκληρωμένων κυκλωμάτων.

Eίναι επίτοιχος, συναρμολογημένος στο εργοστάσιο κατασκευής του, περιέχει δε όλο τον αναγκαίο εξοπλισμό και κυκλώματα ελέγχου.

Όλοι οι διακόπτες και ενδεικτικές λυχνίες LΕD διαθέτουν ενδεικτικές επιγραφές τοποθετημένες έτσι ώστε να είναι άμεσα ορατές.

Ο πίνακας κατάσβεσης θα διαθέτει δύο (2) ζώνες ανίχνευσης και μια (1) εντολή κατάσβεσης. Υπάρχει η δυνατότητα διασταύρωσης ζωνών ανά περιοχή κατάσβεσης (cross), δηλαδή θα δίνει δύο επίπεδα συναγερμού. Στο 1ο επίπεδο (προσυναγερμός) θα γίνεται γνωστή η ύπαρξη φωτιάς και στο 2ο επίπεδο (κυρίως συναγερμός) θα επιβεβαιώνεται το γεγονός. Η αυτόματη κατάκλιση θα αρχίζει μετά από προγραμματιζόμενη χρονοκαθυστέρηση μετά τον κυρίως συναγερμός. Ο πίνακας θα συνδέεται στο βρόχο του συστήματος πυρανίχνευσης χωρίς να υπάρχει ανάγκη συσκευών επιτήρησης (monitor module) ή εντολής (control module) και θα υπάρχει η δυνατότητα χειρισμού του από τον κεντρικό πίνακα.

Ο κεντρικός πίνακας διαθέτει τα παρακάτω στοιχεία :
Α.  Εξόδους ανά ζώνη
Β.  Στοιχείο ελέγχου βλάβης εσωτερικών και εξωτερικών κυκλωμάτων
Γ.  Στοιχείο τελικών εντολών και ενδείξεων
Δ.  Στοιχείο τροφοδοσίας
Ε.  Συσσωρευτές εφεδρείας

ΕΞΟΔΟΙ ΖΩΝΩΝ
Ο κεντρικός πίνακας διαθέτει 2 εξόδους ζωνών ανά χώρο κατάσβεσης. Η κάθε έξοδος ζώνης τροφοδοτεί με ζεύγη αγωγών τα αισθητήρια ανίχνευσης και συναγερμού και εξωτερικά φέρει τις παρακάτω ενδείξεις:
Ένδειξη Συναγερμού (Alarm)
Η λυχνία ανάβει όταν δοθεί συναγερμός της αντίστοιχης ζώνης.
Ένδειξη Βλάβης (Fault)
Η λυχνία ανάβει σε περίπτωση βλάβης της ζώνης ανίχνευσης (διακοπή καλωδίωσης, γειωμένη γραμμή ανιχνευτή, βραχυκύκλωμα).

ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΒΛΑΒΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ
Το στοιχείο είναι μια αυτοδιαγνωστική διάταξη των εσωτερικών και εξωτερικών κυκλωμάτων ολοκλήρου του συστήματος πυρανίχνευσης. Συγκεκριμένα ελέγχει ηχητικά και οπτικά και ενημερώνει για τις παρακάτω πιθανές βλάβες :
Α.  Έλεγχος Συσσωρευτών (Battery). Διακοπή καλωδίωσης προς συσσωρευτές.
Β.  Έλεγχος ΔΕΗ (ΑC). Ο πίνακας δεν τροφοδοτείται με ρεύμα πόλης 220 VΑC.
Γ.  Έλεγχος Ζωνών (Zones). Διακοπή, βραχυκύκλωμα βρόγχου ανίχνευσης.

ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ (SUPPLY MODULE)
Το στοιχείο περιλαμβάνει τις παρακάτω βαθμίδες :
Μετασχηματιστή υποβιβασμού της τάσης πόλης (220 V AC - 24 V AC ).
Ανόρθωση (24 V.)
Σταθεροποίηση – εξομάλυνση.
Αυτόματη φόρτιση συσσωρευτών κλειστού τύπου μέσω ενσωματωμένου φορτιστή. Ηλεκτρονικού κυκλώματος εναλλαγής από κυρία τροφοδοσία σε εφεδρική.
Ο πίνακας διαθέτει χρονοκαθυστέρηση ενεργοποίησης κυκλωμάτων alarms καθώς επίσης και δυνατότητα χειροκίνητης σήμανσης συναγερμού.

Ο χειρισμός του πίνακα είναι απλός με button και με χρήση κωδικού που επιτρέπει πρόσβαση 2 επιπέδων στους χρήστες (χωρίς κλειδί).
Ενδεικτικός τύπος: SIEMENS XC1001-A

ΜΟΝΑΔΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ (ΚΟΜΒΙΟ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΠΟΥΤΟΝ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ)

ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ
Μπουτόν χειροκίνητης εντολή κατάσβεσης (Διπλής κίνησης).
Μπουτόν συγκράτησης εντολής κατάσβεσης (Τύπου Μανιτάρι).

ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΟΥ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ASA

ΓΕΝΙΚΑ
Για την αποφυγή τυχόν ψευδοσυναγερμών και λόγο της ευαισθησίας του χώρου θα τοποθετηθούν ανιχνευτές πολλαπλού αισθητηρίου με αλγόριθμο αποφυγής ψευδοσυναγερμών ο ανιχνευτής φέρει διπλό οπτικό αισθητήριο και θερμικό αισθητήριο ενσωματωμένα στο ίδιο κέλυφος (ανιχνευτές τριπλού αισθητηρίου).

Οι βάσεις των ανιχνευτών είναι απλές λευκού τύπου, στην ίδια βάση δε θα μπορούν να τοποθετηθούν ανιχνευτές άλλου τύπου.

Οι ανιχνευτές επανατάσσονται από τον χρήστη μόλις εξαλειφθεί η αιτία που προκάλεσε την διέγερση τους.
Ενδεικτικός τύπος : SIEMENS OOH749

ΣΕΙΡΗΝΑ – ΦΑΡΟΣΕΙΡΗΝΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΑ
Η σειρήνα συναγερμού θα είναι ηλεκτρονική και κατάλληλη για σύνδεση με πίνακα πυρανίχνευσης 24 V dc και θα περιλαμβάνει ακουστικό ταλαντωτή, ενισχυτή και μεγάφωνο, όλα τοποθετημένα σε περίβλημα από ελαφρό μέταλλο με πλαστικοποιημένη επικάλυψη.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Τάση λειτουργίας : 9-30 V dc
Κατανάλωση λειτουργίας : 20 mA Δύο ήχοι : 800 ΗΖ έως 1000 ΗΖ
Ακουστική ένταση : 100 dB τουλάχιστον
Θερμοκρασία περιβάλλοντος : -10oC έως +55oC

ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ

Τοποθετείται έξω και πάνω από τις πόρτες των χώρων με αυτόματη κατάσβεση και ανάβει αυτόματα, όταν στο χώρο αυτό γίνεται κατάσβεση.

2. ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗ

   Για να λειτουργήσουν (ενεργοποιηθούν) τα συστήματα αυτόματης κατάσβεσης με NOVEC 1230 ο κύλινδρος κάθε ανεξάρτητου συστήματος κατάσβεσης θα φέρει ηλεκτρικό ενεργοποιητή κατάλληλα προσαρμοσμένο στη βαλβίδα ταχείας λειτουργίας. 'Όταν ο πίνακας ελέγχου δώσει εντολή ενεργοποίησης στον ηλεκτρικό ενεργοποιητή αυτός ανοίγει μηχανικά την βαλβίδα ταχείας λειτουργίας και απελευθερώνεται το κατασβεστικό υλικό. Οι υπόλοιποι κύλινδροι του συστήματος (σε περίπτωση συστοιχίας κυλίνδρων) θα ανοίγουν με πνευματικούς ενεργοποιητές μέσω κατάλληλης γραμμής πνευματικού ελέγχου.
   Οι κύλινδροι θα στερεωθούν έτσι ώστε να εξασφαλίζονται έναντι της αντίδρασης που δημιουργείται όταν απελευθερώνεται το κατασβεστικό υλικό. Οι κύλινδροι θα μετακινούνται εύκολα και το σύστημα θα παρέχει δυνατότητες ελέγχου του συστήματος ηλεκτρικής και πνευματικής ενεργοποίησης κατά την διάρκεια επιθεωρήσεων χωρίς απελευθέρωση κατασβεστικού υλικού.
Οι φιάλες αυτές θα λειτουργούν ως συστοιχία ενιαίου συστήματος (σε περίπτωση συστοιχίας) και θα ενεργοποιούνται ταυτόχρονα. Η συστοιχία θα φέρει πιστοποίηση ως σύστημα. Η παροχέτευση του κατασβεστικού παράγονται στον χώρο θα γίνεται μέσω επιλογικών βαλβίδων. Κάθε επιλογική βαλβίδα ενεργοποιείται από έναν και μόνο πίνακα κατάσβεσης. Έτσι όταν θα παρουσιαστεί κίνδυνος για παράδειγμα στον Ά όροφο θα ενεργοποιηθεί ο πίνακας που αντιστοιχεί στο επίπεδο αυτό. Ταυτόχρονα θα ενημερωθεί ο κεντρικός πίνακας (για να αρχίσει η εκκένωση του κτιρίου) και μετά την πάροδο της χρονοκαθυστέρησης θα ενεργοποιηθεί η επιλογική βαλβίδα που αντιστοιχεί στο επίπεδο με αποτέλεσμα ο κατασβεστικός παράγοντας να παροχετεύεται αποκλειστικά στον χώρο που έχει εκδηλωθεί πυρκαγιά.
Η ενεργοποίηση του συστήματος θα γίνεται με ηλεκτρική εντολή χωρίς πυροκροτητής για λόγους ασφαλείας.

Φιάλες (Δεξαμενές) Αποθήκευσης NOVEC1230

Η αποθήκευση του NOVEC 1230 θα γίνει σε υγρή μορφή σε κατάλληλη φιάλη ή συστοιχία φιαλών σύμφωνα με τους υπολογισμούς.
Οι φιάλες θα είναι κυλινδρικές κατάλληλες για στήριξη στον τοίχο ή στο δάπεδο και μεγάλης αντοχής (πίεση δοκιμής 69 bar πίεση θραύσης 138 bar) έτσι ώστε να αντέχουν στην πίεση που αναπτύσσεται από το NOVEC12030 και την μερική πίεση του αζώτου στην μέγιστη αναμενόμενη θερμοκρασία χρήσεως.
Οι φιάλες θα γεμίζονται με NOVEC 1230με πυκνότητα πληρώσεως ανάλογα από 0,641 έως 1,121 kgr/lt., ενώ η πίεση μέσα στις φιάλες θα ρυθμίζεται με την βοήθεια ξηρού αζώτου στα 360 (psi) σε θερμοκρασία 21 ο C .
Η σήμανση κάθε φιάλης θα είναι σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς και θα αναγράφονται σ' αυτήν εκτός των άλλων η ποσότητα του περιεχομένου NOVEC 1230 και η πίεση λειτουργίας του συστήματος.
Το κατασβεστικό υλικό θα είναι σύμφωνο με τις Ευρωπαϊκες Προδιαγραφές ΕΝ12095, ΕΝ15004.

Κάθε φιάλη NOVEC 1230 θα είναι εφοδιασμένη με τα παρακάτω όργανα ή εξαρτήματα:
α)  Βαλβίδα πληρώσεως NOVEC 1230 τόσο για την αρχική πλήρωση όσο και για την συμπλήρωση κατά τους εξαμηνιαίους ελέγχους της εγκατάστασης εφ' όσον η απώλεια του NOVEC 1230 υπερβεί το 5%.
β)  Εύκαμπτο σωλήνα σύνδεσης της φιάλης με το δίκτυο σωληνώσεων προσαγωγής NOVEC 1230 και βαλβίδα αντεπιστροφής (μόνο για την περίπτωση συστοιχιών με 2 ή περισσότερες φιάλες).
γ)  Βαλβίδα εκκένωσης κατάλληλου μεγέθους για εκκένωση της ποσότητας του NOVEC 1230 σε χρόνο 10 sec.
δ)  Μανόμετρο με ενσωματωμένη επαφή επιτήρησης της πίεσης, έτσι ώστε σε περίπτωση που έχουμε απώλεια πίεση να δοθεί σήμα στον τοπικό και στον κεντρικό πίνακα.
ε)  Ανακουφιστική βαλβίδα υπερπίεσης.
στ)  Ηλεκτρικό και χειροκίνητο μηχανισμό ενεργοποίησης (έναν για κάθε φιάλη ή συστοιχία φιαλών) με τις απαραίτητες σωληνώσεις διαδοχικής πνευματικής ενεργοποίησης των φιαλών μιας συστοιχίας.

Επειδή οι φιάλες είναι σε διάταξη συστοιχίας θα προβλεφθεί κατάλληλος συλλέκτης από γαλβανισμένο χαλυβδοσωλήνα χωρίς ραφή με αριθμό λήψεων όσο και οι φιάλες της συστοιχίας. Η πρώτη φιάλη θα περιλαμβάνουν ηλεκτρομαγνητική διάταξη οδηγό αυτόματου ανοίγματος και εκκενώσεως του συνόλου των φιαλών της συστοιχίας. Σύστημα Εκτοξεύσεως του Κατασβεστικού Μέσου.

Δίκτυο Σωληνώσεων

Τα δίκτυα σωληνώσεων του NOVEC 1230 θα κατασκευασθούν με γαλβανισμένους χαλυβδοσωλήνες χωρίς ραφή κατά DIN 2448 ή κατά προτίμηση ASTM-A-106, GRADE A Schedule 40 σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς κατάλληλα για εγκατάσταση NOVEC 1230με πίεση αποθήκευσης τουλάχιστον 42 bar.
Επίσης, ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην στήριξη των σωλήνων ώστε να παραλαμβάνονται οι δυνάμεις που αναπτύσσονται κατά την λειτουργία του συστήματος.
Οι υπολογισμοί λόγω της πολυπλοκότητας των φαινομένων ροής που παρουσιάζεται στις σωληνώσεις του NOVEC 1230, έγιναν με την βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή και ακολουθούν συνημμένα, σε κάθε περίπτωση θα είναι σύμφωνα με τα ΕΝ 12094, EN15004, ενώ το πρόγραμμα υπολογισμού θα έχει αντίστοιχη έγκριση.

Ακροφύσια Εκτόξευσης NOVEC 1230
Τα ακροφύσια εκτοξεύσεως του NOVEC 1230 θα είναι κατασκευασμένα από αλουμίνιο ή ορείχαλκο κατάλληλα για την προβλεπόμενη πίεση λειτουργίας. Το μέγεθος των ακροφυσίων θα είναι κατάλληλο για την εκτόξευση της συνολικής ποσότητας NOVEC 1230 σε χρόνο τουλάχιστον 10 sec. Η ποσότητα, το είδος και τα κατασκευαστικά στοιχεία των απαιτούμενων υλικών παρουσιάζονται στην συνέχεια.

Συστήματα Κατάσβεσης με AEROSOL


Πρόκειται για μια νέα γενιά υλικών για εφαρμογή σε συστήματα ολικής κατάκλισης. Το κατασβεστικό υλικό παρουσιάζει υψηλή απόδοση με χαμηλό κόστος. Το παραγόμενο αερόλυμα δρα στο τρίγωνο της φωτιάς χημικά.
Είναι εγκεκριμένο ως εναλλακτικό του HALON για τα συστήματα ολικής κατάκλισης. Το τελικό προϊόν είναι φιλικό στο περιβάλλον με μηδενική συμβολή στο φαινόμενο μείωσης του όζοντος (Ozone Depletion Potential).

Συστήματα Κατάσβεσης με αδρανή αέρια


Το Inegren είναι φιλικό προς το περιβάλλον πυροσβεστικό αέριο, αφού είναι μίγμα φυσικών αερίων που βρίσκονται στην ατμόσφαιρα όπως Άζωτο, Αργόν και Διοξείδιο του άνθρακα. Το Ιnergen δεν καταστρέφει το όζον, δεν δημιουργέι αύξηση θερμοκρασίας, είναι κακός αγωγός του ηλεκτρισμού και δεν παρουσιάζει οξειδωτικά φαινόμενα. Το Inergen έχει επίσης ελεγχθεί από το FMRC για την ικανότητά του αδρανοποίησης εκρηκτικών μιγμάτων και τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το Inergen σε συγκεντρώσεις μεταξύ 40% και 50% είναι κατάλληλο για αδρανοποίηση μιγμάτων προπανίου/αέρα και μεθανίου/αέρα.

 

 

Κατασβεστικό Υλικό HFC-227ea 

Σε χώρους με υψηλή συγκέντρωση αντικειμένων αξίας απαιτούνται αυτόματα  συστήματα πυρόσβεσηςΗ κατάργηση του HALON για περιβαλλοντικούς λόγους και στην περίπτωση που σε αυτούς τους χώρους υπάρχει παρουσία προσωπικού και η χρήση νερού για πυρόσβεση δεν επιτρέπεται ή δεν είναι αποτελεσματική προτείνεται η εγκατάστασησυστημάτων αυτόματης κατάσβεσης με υλικό HFC-227ea (κατά NFPΑ 2001), με έγκριση UL-FM (εμπορική ονομασία FM-200 ή FE-227 - χημικός τύπος CF3CHFCF3 - επταφθοροπροπάνιο).

Κάθε σύστημα αυτόματης κατάσβεσης αποτελείται από το τμήμα της κατάσβεσης και το τμήμα της ανίχνευσης. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική διάταξη 15/2014 η εφαρμογή της οποίας ξεκινάει την 01-03-2015 το τμήμα της κατάσβεσης HFC-227ea πρέπει να σχεδιαστεί σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ 15004 και το τμήμα ανίχνευσης πρέπει να σχεδιαστεί και να είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ 54.

Το τμήμα ανίχνευσης αποτελείται από:

Τοπικό πίνακα ελέγχου και επιλογής με στοιχείο κατάσβεσης, ανιχνευτές καπνού, θερμικούς ή θερμοδιαφορικούς ανιχνευτές, κομβίο ενεργοποίησης κατάσβεσης, κομβίο ακύρωσης κατάσβεσης, σειρήνα δύο ήχων και φωτεινή πινακίδα STOP ΑΕΡΙΟ.

Στους χώρους που προστατεύονται από σύστημα αυτόματης  κατάσβεσης θα εγκατασταθούν2 ομάδεςανιχνευτών συνδεδεμένων στον τοπικό πίνακα ελέγχου. Κάθε ομάδα ανιχνευτών αποτελεί  διαφορετική ζώνη πυρανίχνευσης.  Όταν και οι δύο αυτές ζώνες έλθουν σε συναγερμό τότε διεγείρεται (CROSS -  ZONE) το σχετικό στοιχείο κατάσβεσης στον τοπικό πίνακα ελέγχου και δίδεται σήμα στο σύστημα κατάσβεσης για να λειτουργήσει.

'Eξω από την πόρτα εισόδου κάθε χώρου τοποθετείται  συσκευή με κομβίο ενεργοποίησης της αυτόματης κατάσβεσης και δεύτερο κομβίο για την απενεργοποίησή του, εφόσον η εντολή έχει δοθεί και η χρονοκαθυστέρηση έχει τεθεί σε εφαρμογή.

Πάνω  από  την  πόρτα  εισόδου  των προστατευομένων χώρων θα υπάρχει φωτιστικό  σώμα με την ένδειξη "STOP ΑΕΡΙΟ"  που  θα ανάβει συγχρόνως με την εντολή στον ενεργοποιητή. Επίσης, έξω από τους χώρους τοποθετείται  σειρήνα  συναγερμού δύο ήχων ή απλή σειρήνα και κουδούνι. Η διέγερση της πρώτης ζώνης ανιχνεύσεως  θα  ενεργοποιεί  τον πρώτο τόνο της σειρήνας - προσυναγερμός. Η διέγερση και της δεύτερης ζώνης ανιχνεύσεως  θα  ενεργοποιεί  τον δεύτερο τόνο της σειρήνας - συναγερμός. Την στιγμή αυτή δίνεται η εντολή και τίθεται σε εφαρμογή η χρονοκαθυστέρηση, της οποίας η διάρκεια θα ρυθμίζεται ανάλογα με τον χώρο. Με την λήξη της χρονοκαθυστέρησης και εφόσον δεν υπάρχει ακύρωση από το αντίστοιχο μπουτόν,θα ενεργοποιείται η φιάλη ή συστοιχία φιαλών.

Τέλος, θα υπάρχει η δυνατότητα από το σύστημα των τοπικών κατασβέσεων να δίνουν εντολές διακοπής των ανεμιστήρων αερισμού κ.λπ. ανάλογα με τον χώρο.

Το τμήμα κατάσβεσης αποτελείται από:

Φιάλες (Δεξαμενές) Αποθήκευσης HFC-227ea

Για να λειτουργήσουν (ενεργοποιηθούν) τα συστήματα αυτόματης κατάσβεσης με HFC-227ea ο κύλινδρος κάθε ανεξάρτητου συστήματος κατάσβεσης φέρει ηλεκτρικό ενεργοποιητή κατάλληλα προσαρμοσμένο στη βαλβίδα ταχείας λειτουργίας. 'Όταν ο πίνακας ελέγχου δώσει εντολή ενεργοποίησης στον ηλεκτρικό ενεργοποιητή αυτός ανοίγει μηχανικά την βαλβίδα ταχείας λειτουργίας και απελευθερώνεται το κατασβεστικό υλικό. Οι υπόλοιποι κύλινδροι του συστήματος  (σε περίπτωση συστοιχίας κυλίνδρων) θα ανοίγουν με πνευματικούς ενεργοποιητές μέσω κατάλληλης γραμμής πνευματικού ελέγχου.

Οι κύλινδροι θα στερεωθούν έτσι ώστε να εξασφαλίζονται έναντι της αντίδρασης που δημιουργείται όταν απελευθερώνεται το κατασβεστικό υλικό. Οι κύλινδροι θα μετακινούνται εύκολα και το σύστημα θα παρέχει δυνατότητες ελέγχου του συστήματος ηλεκτρικής και πνευματικής ενεργοποίησης κατά την διάρκεια επιθεωρήσεων χωρίς απελευθέρωση κατασβεστικού υλικού.

Η αποθήκευση του HFC-227ea  θα γίνει σε υγρή μορφή σε κατάλληλη φιάλη ή συστοιχία φιαλών σύμφωνα με τους υπολογισμούς.

Οι φιάλες θα είναι κυλινδρικές κατάλληλες για στήριξη στον τοίχο ή στο δάπεδο και μεγάλης αντοχής (πίεση δοκιμής 69 bar πίεση θραύσης 138 bar) έτσι ώστε να αντέχουν στην πίεση που αναπτύσσεται από το HFC-227ea  και την μερική πίεση του αζώτου στην μέγιστη αναμενόμενη θερμοκρασία χρήσεως.

Οι φιάλες θα γεμίζονται με HFC-227ea  με πυκνότητα πληρώσεως ανάλογα από 0,641 έως 1,121 kgr/lt., ενώ η πίεση μέσα στις φιάλες θα ρυθμίζεται με την βοήθεια ξηρού αζώτου στα 360 (psi) σε θερμοκρασία 21 ο C .

Η σήμανση κάθε φιάλης θα είναι σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς και θα αναγράφονται σ' αυτήν εκτός των άλλων η ποσότητα του περιεχομένου HFC-227ea  και η πίεση λειτουργίας του συστήματος.

Το κατασβεστικό υλικό θα είναι σύμφωνο με τις Αμερικάνικες Προδιαγραφές N.F.P.A. 2001 για καθαρά συστήματα κατάσβεσης και το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 15004.

Κάθε φιάλη HFC-227ea  θα είναι εφοδιασμένη με τα παρακάτω όργανα ή εξαρτήματα:

α)Βαλβίδα πληρώσεως HFC-227ea  τόσο για την αρχική πλήρωση όσο και για την συμπλήρωση κατά τους εξαμηνιαίους ελέγχους της εγκατάστασης εφ' όσον η απώλεια του HFC-227ea υπερβεί το 5%.

β)Εύκαμπτο σωλήνα σύνδεσης της φιάλης με το δίκτυο σωληνώσεων προσαγωγής HFC-227ea και βαλβίδα αντεπιστροφής (μόνο για την περίπτωση συστοιχιών με 2 ή περισσότερες φιάλες).

γ)Βαλβίδα εκκένωσης κατάλληλου μεγέθους για εκκένωση της ποσότητας του HFC-227ea  σε χρόνο 10 sec.

δ)Μανόμετρο.

ε)Ανακουφιστική βαλβίδα υπερπίεσης.

στ)Ηλεκτρικό και χειροκίνητο μηχανισμό ενεργοποίησης (έναν για κάθε φιάλη ή συστοιχία φιαλών) με τις απαραίτητες σωληνώσεις διαδοχικής πνευματικής ενεργοποίησης των φιαλών μιας συστοιχίας.

Στην περίπτωση συστοιχίας φιαλών θα προβλεφθεί κατάλληλος συλλέκτης από γαλβανισμένο χαλυβδοσωλήνα χωρίς ραφή με αριθμό λήψεων όσο και οι φιάλες της συστοιχίας. Η πρώτη φιάλη θα περιλαμβάνει ηλεκτρομαγνητική διάταξη οδηγό αυτόματου ανοίγματος και εκκενώσεως του συνόλου των φιαλών της συστοιχίας.

Σύστημα Εκτοξεύσεως του Κατασβεστικού Μέσου

Το σύστημα αποτελείται από τη βαλβίδα εκτόνωσης το HFC-227ea  και τη βαλβίδα ενεργοποίησης της βαλβίδας εκτόξευσης. Η βαλβίδα αυτή θα είναι ηλεκτρομαγνητική.

Δίκτυο Σωληνώσεων

Τα δίκτυα σωληνώσεων του HFC-227ea θα κατασκευασθούν με γαλβανισμένους χαλυβδοσωλήνες χωρίς ραφή κατά DIN 2448 ή κατά προτίμηση ASTM-A-106, GRADE A Schedule 40 σύμφωνα με τους Αμερικάνικους κανονισμούς κατάλληλα για εγκατάσταση HFC-227ea  με πίεση αποθήκευσης τουλάχιστον 360 PSI (25 ατμόσφαιρες).

Επίσης, ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην στήριξη των σωλήνων ώστε να παραλαμβάνονται οι δυνάμεις που αναπτύσσονται κατά την λειτουργία του συστήματος.

Οι υπολογισμοί λόγω της πολυπλοκότητας των φαινομένων ροής που παρουσιάζεται στις σωληνώσεις του HFC-227ea, θα γίνουν με την βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή, αλλά σε κάθε περίπτωση θα είναι σύμφωνα με τον Αμερικάνικο κανονισμό NFPΑ 2001.

Ακροφύσια Εκτόξευσης HFC-227ea

Τα ακροφύσια εκτοξεύσεως του HFC-227ea  θα είναι κατασκευασμένα από αλουμίνιο ή ορείχαλκο κατάλληλα για την προβλεπόμενη πίεση λειτουργίας.

Το μέγεθος των ακροφυσίων θα είναι κατάλληλο για την εκτόξευση της συνολικής ποσότητας HFC-227ea σε χρόνο το πολύ 10 sec.

 

Κατασβεστικό Υλικό IG-541 – INERGEN

Πρόκειται για άλλο ένα κατασβεστικό παράγοντα που μπορεί να αντικαταστήσει το HALON.

Κάθε σύστημα αυτόματης κατάσβεσης αποτελείται από το τμήμα της κατάσβεσης και το τμήμα της ανίχνευσης. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική διάταξη 15/2014 η εφαρμογή της οποίας ξεκινάει την 01-03-2015 το τμήμα της κατάσβεσης HFC-227ea πρέπει να σχεδιαστεί σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ 15004 και το τμήμα ανίχνευσης πρέπει να σχεδιαστεί και να είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ 54.

Το τμήμα ανίχνευσης αποτελείται από:

Τοπικό πίνακα ελέγχου και επιλογής με στοιχείο κατάσβεσης, ανιχνευτές καπνού, θερμικούς ή θερμοδιαφορικούς ανιχνευτές, κομβίο ενεργοποίησης κατάσβεσης, κομβίο ακύρωσης κατάσβεσης, σειρήνα δύο ήχων και φωτεινή πινακίδα STOP ΑΕΡΙΟ

Στους χώρους που προστατεύονται από σύστημα αυτόματης  κατάσβεσης θα εγκατασταθούν τουλάχιστον 2 ομάδες ανιχνευτών συνδεδεμένων στον τοπικό πίνακα ελέγχου. Κάθε ομάδα ανιχνευτών αποτελεί  διαφορετική ζώνη πυρανίχνευσης.  Όταν και οι δύο αυτές ζώνες έλθουν σε συναγερμό τότε διεγείρεται (CROSS -  ZONE) το σχετικό στοιχείο κατάσβεσης στον τοπικό πίνακα ελέγχου και δίδεται σήμα στο σύστημα κατάσβεσης για να λειτουργήσει.

'Eξω από την πόρτα εισόδου κάθε χώρου τοποθετείται συσκευή με κομβίο ενεργοποίησης της αυτόματης κατάσβεσης και δεύτερο κομβίο για την απενεργοποίησή του εφόσον η εντολή έχει δοθεί και η χρονοκαθυστέρηση έχει τεθεί σε εφαρμογή.

Πάνω  από  την  πόρτα  εισόδου  των προστατευομένων χώρων θα υπάρχει φωτιστικό  σώμα με την ένδειξη "STOP ΑΕΡΙΟ"  που  θα ανάβει συγχρόνως με την εντολή στον ενεργοποιητή. Επίσης, έξω από τους χώρους τοποθετείται  σειρήνα  συναγερμού δύο ήχων ή απλή σειρήνα και κουδούνι. Η διέγερση της πρώτης ζώνης ανιχνεύσεως  θα  ενεργοποιεί  τον πρώτο τόνο της σειρήνας - προσυναγερμός. Η διέγερση και της δεύτερης ζώνης ανιχνεύσεως  θα  ενεργοποιεί  τον δεύτερο τόνο της σειρήνας - συναγερμός. Την στιγμή αυτή δίνεται η εντολή και τίθεται σε εφαρμογή η χρονοκαθυστέρηση, της οποίας η διάρκεια θα ρυθμίζεται ανάλογα με τον χώρο. Με την λήξη της χρονοκαθυστέρησης και εφόσον δεν υπάρχει ακύρωση από το μπουτόν, θα ενεργοποιείται η φιάλη ή συστοιχία φιαλών.

Τέλος, θα υπάρχει η δυνατότητα από το σύστημα των τοπικών κατασβέσεων να δίνουν εντολές διακοπής των ανεμιστήρων αερισμού κ.λπ. ανάλογα με τον χώρο.

Το τμήμα κατάσβεσης αποτελείται από:

 • Υλικό πυρόσβεσης
 • Κύλινδρο ή κυλίνδρους αποθήκευσης
 • Βαλβίδα κυλίνδρου ταχείας λειτουργίας
 • Σύστημα ενεργοποίησης
 • Λάστιχα υψηλής πίεσης
 • Συλλέκτη με βαλβίδα αντεπιστροφής 
 • Μειωτή πίεσης (ή μειωτές σε κάθε κύλινδρο)
 • Δίκτυο σωλήνων διανομής
 • Ακροφύσια καταιονισμού

Όλος αυτός ο εξοπλισμός συνδέεται ώστε να δημιουργείται ένα πλήρες, λειτουργικό και ασφαλές πυροσβεστικό σύστημα.

Το καθαρό πυροσβεστικό υλικό INERGEN είναι γνωστό σαν IG541 στην NFPA2001

Περιγραφή υλικού

Το IG541 – Inegren είναι φιλικό προς το περιβάλλον πυροσβεστικό αέριο, αφού είναι μίγμα φυσικών αερίων που βρίσκονται στην ατμόσφαιρα όπως Άζωτο, Αργόν και Διοξείδιο του άνθρακα. Το IG541 – Inegren δεν καταστρέφει το όζον, δεν δημιουργεί αύξηση θερμοκρασίας, είναι κακός αγωγός του ηλεκτρισμού και δεν παρουσιάζει οξειδωτικά φαινόμενα.

Το IG541 – Inegren έχει επίσης ελεγχθεί από το FMRC για την ικανότητά του αδρανοποίησης εκρηκτικών μιγμάτων και τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το IG541 – Inegren σε συγκεντρώσεις μεταξύ 40% και 50% είναι κατάλληλο για αδρανοποίηση μιγμάτων προπανίου/αέρα και μεθανίου/αέρα.

Εγκατάσταση 

Η εγκατάσταση πρέπει να γίνεται από εκπαιδευμένο προσωπικό σύμφωνα με τους κανονισμούς και τις οδηγίες του κατασκευαστή - προμηθευτή των συστημάτων.

Λειτουργία Συστήματος

Για να λειτουργήσει (ενεργοποιηθεί) το σύστημα ο κύλινδρος πιλότος φέρει ηλεκτρικό ενεργοποιητή κατάλληλα προσαρμοσμένο στη βαλβίδα ταχείας λειτουργίας. Όταν ο ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου δώσει εντολή ενεργοποίησης στον ηλεκτρικό ενεργοποιητή, αυτός ανοίγει μηχανικά την βαλβίδα ταχείας λειτουργίας και απελευθερώνεται το IG541 – Inergen. 

Οι υπόλοιποι κύλινδροι του συστήματος ανοίγουν με πνευματικούς ενεργοποιητές μέσω κατάλληλης γραμμής πνευματικού ελέγχου χρησιμοποιώντας την πίεση του κυλίνδρου πιλότου.

Οι κύλινδροι στερεώνονται και έτσι εξασφαλίζονται έναντι της αντίδρασης που δημιουργείται όταν απελευθερώνεται το IG541 – Inegren. Οι κύλινδροι εύκολα μετακινούνται και το σύστημα παρέχει δυνατότητες ελέγχου του συστήματος ηλεκτρικής και πνευματικής ενεργοποίησης κατά τη διάρκεια επιθεωρήσεων χωρίς απελευθέρωση αερίου.

Τεχνικές Προδιαγραφές 

Υλικό πυρόσβεσης IG541 – Inegren 

Το IG541 – Inegren είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις της NFPA2001 και έχει αυστηρά καθορισμένη σύσταση ως εξής:

 • Ν2     52 + 4%
 • Αr     40 + 4%
 • CO   8 + 1%

Περιεκτικότητα σε νερό κατά μέγιστο 0,005% κατά βάρος. Αποθηκεύεται σε πίεση 200 bar ή 300 bar στους 150 C.

Κύλινδρος/οι αποθήκευσης 200 bar

Το IG541 – Inergen αποθηκεύεται σε χαλύβδινους χωρίς ραφή κυλίνδρους, οι οποίοι μπορούν να ξαναγεμιστούν, σχεδιασμένοι και κατασκευασμένοι σύμφωνα με την οδηγία 84/525/CEE.

 • Πίεση δοκιμής: 300bar
 • Πίεση πλήρωσης: 195-200bar στους 150 C
 • Χωρητικότητα:

80lt 17,2 m αερίου

67,7lt 14,4 m αερίου

40lt 8,4 m αερίου

27lt 5,8 m αερίου 

Βαλβίδα κυλίνδρου ταχείας λειτουργίας

Κάθε κύλινδρος φέρει βαλβίδα για αυτόματη λειτουργία που μπορεί να ενεργοποιηθεί ηλεκτρικά, πνευματικά ή χειροκίνητα. Φέρει σύνδεση ελέγχου για μέτρηση πίεσης. Είναι εφοδιασμένη με δίσκο θραύσης που λειτουργεί σαν ασφάλεια υπερπίεσης.

Ονομαστική διάμετρος: 12mm

Πίεση λειτουργίας: 200bar στους 150 C

Ασφάλεια υπερπίεσης: 270 bar

Min.πίεση ελέγχου: 80 bar

Max.πίεση λειτουργίας: 240 bar

Σώμα: ορείχαλκος

Σύστημα ενεργοποίησης

Η απελευθέρωση του αερίου από τον κύλινδρο αποθήκευσης επιτυγχάνεται με ενεργοποίηση της βαλβίδας ταχείας λειτουργίας, χρησιμοποιώντας ηλεκτρομηχανικό ενεργοποιητή με τάση 24V DC.

Όταν υπάρχει εγκατάσταση με περισσότερους του ενός κυλίνδρους, τότε η βαλβίδα του πρώτου κυλίνδρου (πιλότος) ενεργοποιείται με χρήση ηλεκτρομηχανικού ενεργοποιητή, ενώ οι βαλβίδες των άλλων ανοίγουν με χρήση πνευματικών ενεργοποιητών και γραμμής πνευματικού ελέγχου. Το αέριο του πνευματικού συστήματος ενεργοποίησης διατίθεται από τον κύλινδρο οδηγό.

Ηλεκτρικός ενεργοποιητής

Τάση λειτουργίας: 24 V DC

Ισχύς: 15 W

Βαθμός προστασίας: IP 65

Υλικά κατασκευής:Σώμα-κόκκινος ορείχαλκος, ενεργοποιητής-ανοξείδωτος χάλυβας                                                                                              πλαστικοποιημένος

Πνευματικός ενεργοποιητής

Ελάχιστη πίεση λειτουργίας: 100 bar

Υλικά κατασκευής: ορείχαλκος

Λάστιχα υψηλής πίεσης

Οι κύλινδροι συνδέονται στο συλλέκτη του συστήματος μέσω εύκαμπτων σωλήνων υψηλής πίεσης με τα εξής χαρακτηριστικά:

Ονομαστική διάμετρος: 10mm

Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 240 bar

Πίεση δοκιμής: 480 bar

Υλικό κατασκευής: συνθετικό λάστιχο , γαλβανισμένος χάλυβας

Μειωτής πίεσης φλαντζωτός

Συσκευή που τοποθετείται μεταξύ του συλλέκτη και δικτύου για συστήματα με περισσότερους των 20 κυλίνδρων. Χρησιμοποιείται για τον υποβιβασμό της πίεσης του Inergen από 200 bar που βρίσκεται στους κυλίνδρους σε 60 bar ή και χαμηλότερα στο δίκτυο σωλήνων.

Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 240 bar

Πίεση δοκιμής: 320 bar

Ονομαστική διάμετρος: 2’’ ή 3’’

Διάμετρος οπής μείωσης ροής: 3-12 / 0,5mm βήμα – 2’’

: 13-35 / 1mm βήμα – 2’’

: 20-56 / 2mm βήμα – 3’’

Υλικό κατασκευής: γαλβανισμένος χάλυβας, ορείχαλκος

Μειωτής πίεσης κυλίνδρων

Συσκευή που τοποθετείται μεταξύ του κυλίνδρου και του συλλέκτη για συστήματα με λιγότερους των 20 κυλίνδρων. Χρησιμοποιείται για τον υποβιβασμό της πίεσης του Inergen από 200 bar που βρίσκεται στους κυλίνδρους σε 60 bar ή και χαμηλότεραστον συλλέκτη.

Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 240 bar

Πίεση δοκιμής: 320 bar

Ονομαστική διάμετρος: 2’’ 

Διάμετρος οπής μείωσης ροής: προκύπτει από τον υπολογισμό του δικτύου

Υλικό κατασκευής: γαλβανισμένος χάλυβας, ορείχαλκος

Συλλέκτης με βαλβίδα αντεπιστροφής

Εάν το σύστημα περιλαμβάνει περισσότερους του ενός κυλίνδρους, αυτοί συνδέονται με τους εύκαμπτους σωλήνες σε κοινό συλλέκτη μέσω βαλβίδων αντεπιστροφής ώστε να υπάρχει δυνατότητα να μετακινηθεί κάποιος κύλινδρος χωρίς να διακοπεί η λειτουργία του συστήματος. Ο συλλέκτης πλήρης με τις βαλβίδες αντεπιστροφής.

Ανάλογα με τον αριθμό των κυλίνδρων και του είδος του μειωτή χρησιμοποιείται συλλέκτης με πίεση λειτουργίας 200 bar στη περίπτωση κεντρικού φλαντζωτού μειωτή μετά από το συλλέκτη ή 60 bar για μεμονωμένους μειωτές πριν το συλλέκτη.

O συλλέκτης μπορεί να είναι μονής, διπλής ή και τριπλής σειράς.

Δίκτυο σωλήνων διανομής

Οι σωληνώσεις του δικτύου για τα διάφορα τμήματα καλύπτουν τουλάχιστον τις παρακάτω απαιτήσεις:

Από κυλίνδρους έως μειωτή πίεσης (με κεντρικό φλαντζωτό μειωτή μετά το συλλέκτη)

Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 240 bar

Πίεση δοκιμής: 320 bar

Τυποποίηση: Χωρίς ραφή κατά DIN 2448/1715

Υλικό κατασκευής: γαλβανισμένος χάλυβας, ορείχαλκος

Από μειωτή πίεσης έως ακροφύσια

Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 60 bar

Πίεση δοκιμής: 80 bar

Τυποποίηση: Με ραφή κατά DIN 2458/1626 / st 37.0 Φ15-50mm

: Xωρίς ραφή DIN 2448/17175 st 37.0 Φ>50mm 

Υλικό κατασκευής: st 37.0

Ακροφύσια καταιονισμού

Η επιλογή και τοποθέτηση ακροφυσίων είναι τέτοια ώστε κατά την ενεργοποίηση του συστήματος να επιτυγχάνονται ομοιόμορφα οι συγκεντρώσεις σχεδιασμού του Ο2 και CO2.

Ονομαστική διάμετρος: ½’’ , 1’’ , 1 ½’’

Εφαρμογή: ολική πλήρωση

Υλικό: ορείχαλκος

Μέγιστη κάλυψη: ½’’ και 1’’ 5,4x5,4m (30m2) , 1 ½’’ 9,75x9,75m (95m2) γιαύψη μέχρι 3,7 m. 

Τα ακροφύσια έχουν οπές ανάλογα με την επιθυμητή παροχή σε συνάρτηση με την πίεση λειτουργίας. 

 

Σύστημα Κατάσβεσης με Διοξείδιο του Άνθρακος CO2

Κάθε σύστημα αυτόματης κατάσβεσης αποτελείται από το τμήμα της κατάσβεσης και το τμήμα της ανίχνευσης. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική διάταξη 15/2014 η εφαρμογή της οποίας ξεκινάει την 01-03-2015 το τμήμα της κατάσβεσης με CO2 πρέπει να σχεδιαστεί σύμφωνα με την NFPA 12 και το τμήμα ανίχνευσης πρέπει να σχεδιαστεί και να είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ 54.

Το τμήμα ανίχνευσης αποτελείται από:

Τοπικό πίνακα ελέγχου και επιλογής με στοιχείο κατάσβεσης, ανιχνευτές καπνού, θερμικούς ή θερμοδιαφορικούς ανιχνευτές, κομβίο ενεργοποίησης κατάσβεσης, κομβίο ακύρωσης κατάσβεσης, σειρήνα δύο ήχων και φωτεινή πινακίδα STOP ΑΕΡΙΟ.

Στους χώρους που προστατεύονται από σύστημα αυτόματης κατάσβεσης θα εγκατασταθούν τουλάχιστον 2 ομάδες ανιχνευτών συνδεδεμένων στον τοπικό πίνακα ελέγχου. Κάθε ομάδα ανιχνευτών αποτελεί  διαφορετική ζώνη πυρανίχνευσης.  Όταν και οι δύο αυτές ζώνες έλθουν σε συναγερμό τότε διεγείρεται (CROSS -  ZONE) το σχετικό στοιχείο κατάσβεσης στον τοπικό πίνακα ελέγχου και δίδεται σήμα στο σύστημα κατάσβεσης για να λειτουργήσει.

'Eξω από την πόρτα εισόδου κάθε χώρουτοποθετείται  συσκευή με κομβίο ενεργοποίησης της αυτόματης κατάσβεσης και δεύτερο κομβίο για την απενεργοποίησή του εφόσον η εντολή έχει δοθεί και η χρονοκαθυστέρηση έχει τεθεί σε εφαρμογή.

Πάνω  από  την  πόρτα  εισόδου  των προστατευομένων χώρων θα υπάρχει φωτιστικό  σώμα με την ένδειξη "STOP ΑΕΡΙΟ"  που  θα ανάβει συγχρόνως με την εντολή στον ενεργοποιητή. Επίσης, έξω από τους χώρους τοποθετείται  σειρήνα  συναγερμού δύο ήχων ή απλή σειρήνα και κουδούνι. Η διέγερση της πρώτης ζώνης ανιχνεύσεως  θα  ενεργοποιεί  τον πρώτο τόνο της σειρήνας - προσυναγερμός. Η διέγερση και της δεύτερης ζώνης ανιχνεύσεως  θα  ενεργοποιεί  τον δεύτερο τόνο της σειρήνας - συναγερμός. Την στιγμή αυτή δίνεται η εντολή και τίθεται σε εφαρμογή η χρονοκαθυστέρηση, της οποίας η διάρκεια θα ρυθμίζεται ανάλογα με τον χώρο. Με την λήξη της χρονοκαθυστέρησης και εφόσον δεν υπάρχει ακύρωση από το μπουτόν, θα ενεργοποιείται η φιάλη ή συστοιχία φιαλών.

Τέλος, θα υπάρχει η δυνατότητα από το σύστημα των τοπικών κατασβέσεων να δίνουν εντολές διακοπής των ανεμιστήρων αερισμού κ.λπ. ανάλογα με τον χώρο.Σε κάθε χώρο που υπάρχει σύστημα κατάσβεσης με χρήση CO2 είναι υποχρεωτική η τοποθέτηση αναπνευστικής συσκευής ατμοσφαιρικού αέρα που θα είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με την Πυροσβεστική Διάταξη 14  ΦΕΚ 2434/12-09-2014ΤΕΥΧΟΣ Β και θα ακολουθεί το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 137.

Το τμήμα κατάσβεσης αποτελείται από:

ΦΙΑΛΕΣ (ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ) ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ CO2

Η αποθήκευση του CO2 θα γίνει σε υγρή μορφή σε κατάλληλη φιάλη ή συστοιχία φιαλών σύμφωνα με τα σχέδια.

Οι φιάλες θα είναι κυλινδρικές κατάλληλες για στήριξη στον τοίχο ή στο δάπεδο και μεγάλης αντοχής (πίεση δοκιμής 250 bar) έτσι ώστε να αντέχουν στην πίεση που αναπτύσσεται από το CΟ2 στην μέγιστη αναμενόμενη θερμοκρασία χρήσεως.

Οι φιάλες θα γεμίζονται με CO2 με πυκνότητα πληρώσεως από 0,67 kg/lt ενώ η ονομαστική πίεση μέσα στις φιάλες θα ανέρχεται σε 850 PSI (58,6 bars) στους 21oC.

Η σήμανση κάθε φιάλης θα είναι σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς και θα αναγράφονται σ’ αυτήν εκτός των άλλων η ποσότητα του περιεχομένου CO2 και η πίεση λειτουργίας του συστήματος.

Κάθε φιάλη CO2 θα είναι εφοδιασμένη με τα παρακάτω όργανα ή εξαρτήματα:

 • Βαλβίδα πληρώσεως CO2 τόσο για την αρχική πλήρωση όσο και για την συμπλήρωση κατά τους εξαμηνιαίους ελέγχους της εγκατάστασης  εφ΄ όσον  η απώλεια του CO2 υπερβεί το 5%. Η απώλεια αυτή  θα προσδιορίζεται με κατάλληλο  ζύγισμα της φιάλης.
 • Εύκαμπτο σωλήνα συνδέσεως της φιάλης με το δίκτυο σωληνώσεων προσαγωγής CO2 και βαλβίδα αντεπιστροφής (μόνο για την περίπτωση συστοιχιών με 2 ή περισσότερες φιάλες).
 • Βαλβίδα εκκένωσης κατάλληλου μεγέθους.
 • Ανακουφιστική βαλβίδα υπερπίεσης.
 • Ηλεκτρικό και χειροκίνητο μηχανισμό ενεργοποίησης (έναν για κάθε φιάλη ή συστοιχία φιαλών) με τις απαραίτητες σωληνώσεις διαδοχικής  πνευματικής ενεργοποίησης των φιαλών μιας συστοιχίας.

Στην περίπτωση συστοιχίας φιαλών θα προβλεφθεί κατάλληλος συλλέκτης από γαλβανισμένο χαλυβδοσωλήνα χωρίς ραφή με αριθμό λήψεων όσες και οι φιάλες της συστοιχίας. Η ενεργοποίηση της συστοιχίας γίνεται από φιάλη πιλότο. Το μέγεθος και η πίεση λειτουργίας της φιάλης αυτής προσδιορίζεται από το μέγεθος της συστοιχίας.

ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ ΕΚΤΟΞΕΥΣΗΣ CO2

Τα ακροφύσια εκτοξεύσεως του CO2 θα είναι κατασκευασμένα από αλουμίνιο ή ορείχαλκο κατάλληλα για την προβλεπόμενη χρήση και πίεση λειτουργίας.

 

Σύστημα Κατάσβεσης Αερόλυμα (AEROSOL)

Κάθε σύστημα αυτόματης κατάσβεσης αποτελείται από το τμήμα της κατάσβεσης και το τμήμα της ανίχνευσης. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική διάταξη 15/2014 η εφαρμογή της οποίας ξεκινάει την 01-03-2015 το τμήμα της κατάσβεσης με ΑΕΡΟΛΥΜΑ (AEROSOL) πρέπει να σχεδιαστεί σύμφωνα με τα  ISO 15779, ΕΛΟΤ CEN/TR 15276 και το τμήμα ανίχνευσης πρέπει να σχεδιαστεί και να είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ 54.

Το τμήμα ανίχνευσης αποτελείται από:

Τοπικό πίνακα ελέγχου και επιλογής με στοιχείο κατάσβεσης, ανιχνευτές καπνού, θερμικούς ή θερμοδιαφορικούς ανιχνευτές, κομβίο ενεργοποίησης κατάσβεσης, κομβίο ακύρωσης κατάσβεσης, σειρήνα δύο ήχων και φωτεινή πινακίδα STOP ΑΕΡΙΟ

Στους χώρους που προστατεύονται από σύστημα αυτόματης  κατάσβεσης θα εγκατασταθούν τουλάχιστον 2 ομάδες ανιχνευτών συνδεδεμένων στον τοπικό πίνακα ελέγχου. Κάθε ομάδα ανιχνευτών αποτελεί  διαφορετική ζώνη πυρανίχνευσης.  Όταν και οι δύο αυτές ζώνες έλθουν σε συναγερμό τότε διεγείρεται (CROSS -  ZONE) το σχετικό στοιχείο κατάσβεσης στον τοπικό πίνακα ελέγχου και δίδεται σήμα στο σύστημα κατάσβεσης για να λειτουργήσει.

'Eξω από την πόρτα εισόδου κάθε χώρου τοποθετείται συσκευή με κομβίο ενεργοποίησης της αυτόματης κατάσβεσης και δεύτερο κομβίο για την απενεργοποίησή του εφόσον η εντολή έχει δοθεί και η χρονοκαθυστέρηση έχει τεθεί σε εφαρμογή.

Πάνω  από  την  πόρτα  εισόδου  των προστατευομένων χώρων θα υπάρχει φωτιστικό  σώμα με την ένδειξη "STOP ΑΕΡΙΟ"  που  θα ανάβει συγχρόνως με την εντολή στον ενεργοποιητή. Επίσης, έξω από τους χώρους τοποθετείται  σειρήνα  συναγερμού δύο ήχων ή απλή σειρήνα και κουδούνι. Η διέγερση της πρώτης ζώνης ανιχνεύσεως  θα  ενεργοποιεί  τον πρώτο τόνο της σειρήνας - προσυναγερμός. Η διέγερση και της δεύτερης ζώνης ανιχνεύσεως  θα  ενεργοποιεί  τον δεύτερο τόνο της σειρήνας - συναγερμός. Την στιγμή αυτή δίνεται η εντολή και τίθεται σε εφαρμογή η χρονοκαθυστέρηση, της οποίας η διάρκεια θα ρυθμίζεται ανάλογα με τον χώρο. Με την λήξη της χρονοκαθυστέρησης και εφόσον δεν υπάρχει ακύρωση από το μπουτόν, θα ενεργοποιείται η φιάλη ή συστοιχία φιαλών.

Τέλος, θα υπάρχει η δυνατότητα από το σύστημα των τοπικών κατασβέσεων να δίνουν εντολές διακοπής των ανεμιστήρων αερισμού κ.λ.π. ανάλογα με τον χώρο.  

Το τμήμα κατάσβεσης αποτελείται από:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Χημική σύσταση

Το aerosol είναι μια διασπορά από στερεά σωματίδια μικρότερων των 5μm και το οποίο αποτελείται από οξείδια και άλατα αλκαλικών μετάλλων, αλκαλικές γαίες, καθώς και άλλα αέρια μη τοξικά προϊόντα. Η κατάσβεση επιτυγχάνεται διακόπτοντας την αλυσιδωτή αντίδραση που λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της φωτιάς δεσμεύοντας τις ελεύθερες ρίζες χωρίς να ελαττώνεται η συγκέντρωση του οξυγόνου στο χώρο.  

Τύποι φωτιάς

Οι γεννήτριες aerosol dspa είναι εγκεκριμένες για χρήση σε συστήματα ολικής κατάκλυσης για την προστασία κλειστών χώρων με μη μόνιμη παρουσία ανθρώπων. Το aerosol είναι αναγνωρισμένο από τα διεθνή πρότυπα ως κατάλληλο κατασβεστικό υλικό για φωτιές κατηγορίας Α (επιφανειακές), Β και C κατά ΕΝ2/NFPA 2010.  

Το aerosol έχει δοκιμασμένη κατασβεστική ικανότητα ανά κατηγορία φωτιάς, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:  

Κατάταξη κατά ΕΝ2

Κατάταξη κατά NFPA 2010

A: στερεά καύσιμα

A: στερεά καύσιμα

Β: εύφλεκτα υγρά

B: εύφλεκτα υγρά & αέρια

C: εύφλεκτα αέρια

C: συσκευές υπό ηλεκτρική τάση

Πιστοποιήσεις & Δοκιμές

Το aerosol DSPA, πληρεί τις απαιτήσεις Εθνικών, Ευρωπαϊκών και Διεθνών προτύπων όπως οδηγία K23001, CEN/TR 15276 - 1/2, NEN – ISO 15779, UL 2775, οδηγία K23003, NFPA 2010, PrEn15276, Draft ISO 15779, EN54 NEN 2535. Επιπλέον η εταιρεία UNIMARSAFE TRADING LTD, είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2008 από την  TUV Hellas, ενώ οι γεννήτριες aerosol DSPA είναι αποδεκτές και εγκεκριμένες από την Ελληνική Πυροσβεστική Υπηρεσία. Ειδικότερα ο κατασκευαστής των γεννητριών είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001:2008 για το σχεδιασμό, ανάπτυξη, παραγωγή και εμπορία γεννητριών aerosol και συστημάτων πυροπροστασίας aerosol. 

Οι γεννήτριες DSPA είναι πιστοποιημένες από τον Ολλανδικό Φορέα KIWA, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ 15276 που διέπει το σχεδιασμό, την εγκατάσταση και συντήρηση των συστημάτων κατάσβεσης με aerosol και καθορίζει τις απαιτήσεις και τις μεθόδους δοκιμής των γεννητριών. 

Επίσης το aerosol DSPA έχει καταχωρηθεί στον κατάλογο του αρμόδιου Αμερικάνικου Οργανισμού Περιβάλλοντος (EPA) με την ονομασία “Powdered Aerosol G” ως κατάλληλο για χρήση σε συνθήκες ολικού κατακλυσμού σε χώρους με μη μόνιμη παρουσία ανθρώπων. 

Εφεδρικός τρόπος λειτουργίας 

Σε περίπτωση αστοχίας του συστήματος πυρανίχνευσης, οι γεννήτριες aerosol DSPA φέρουν και εφεδρικό τρόπο λειτουργίας, με θερμοχημική αυτο-ενεργοποίηση του κατασβεστικού υλικού στους 270 0C. 

Διάρκεια ζωής- Εγγυήσεις

 • Η διάρκεια ζωής του κατασβεστικού υλικού των γεννητριών DSPA είναι 15 έτη. Το κατασβεστικό υλικό φέρει εγγύηση καλής λειτουργίας 5 έτη
 • Ο ενεργοποιητής των γεννητριών DSPA 8-1, 8-2, 11-5 & 11-6 έχει διάρκεια ζωής 5 ετών.  
 • Ο ενεργοποιητής των γεννητριών DSPA 11-1, 11-2, 11-3 & 11-4 έχει διάρκεια ζωής 15 ετών.  
 • Εγγύηση ενός έτους για τα υλικά πυρανίχνευσης.

Οι παραπάνω εγγυήσεις παρέχονται με την προϋπόθεση να τηρείται η προβλεπόμενη διαδικασία συντήρησης του κατασκευαστή.

Εγκατάσταση 

Το σταθερό σύστημα κατάσβεσης με γεννήτριες aerosol DSPA θα πρέπει να εγκαθίσταται από αρμόδια και εξειδικευμένα άτομα.  

Θέση σε λειτουργία

Το σύστημα θα πρέπει να τίθεται σε λειτουργία μετά την ολοκλήρωση των εργασιών εγκατάστασης. Εξειδικευμένο προσωπικό θα πρέπει να ελέγξει εάν το σύστημα λειτουργεί σύμφωνα με το σχέδιο εγκατάστασης. Οι δοκιμές και οι έλεγχοι καλής λειτουργίας θα πρέπει να καταγράφονται και να τηρείται το σχετικό αρχείο. 

Παράδοση συστήματος 

Μετά την ολοκλήρωση των δοκιμών καλής λειτουργίας, το σύστημα παραδίδεται στον τελικό χρήστη. Για το λόγο αυτό ο χρήστης θα πρέπει να ενημερωθεί κατάλληλα για τα σταθερά συστήματα κατάσβεσης DSPA. Για την παράδοση του συστήματος σε λειτουργία θα πρέπει να τηρείται σχετικό έντυπο παράδοσης και παραλαβής συστήματος. 

Συντήρηση

Κάθε σταθερό σύστημα κατάσβεσης με γεννήτριες aerosol DSPA θα πρέπει να συντηρείται κατά τη διάρκεια ζωής του, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας και του κατασκευαστή. Προτείνεται η σύσταση μεταξύ του εγκαταστάτη και του χρήστη ενός συμβολαίου συντήρησης. 

Καθαρισμός 

Μετά την ενεργοποίηση της γεννήτριας και τη διάχυση του aerosol ο προστατευόμενος χώρος θα πρέπει να καθαριστεί το συντομότερο δυνατό και το λιγότερο μέσα σε 12 ώρες από εξειδικευμένο προσωπικό, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο τεχνικό εγχειρίδιο της DSPA. 

Εχετε καποια απορια;DemoΕπικοινωνηστε μαζι μας