Skip to main content

Συστήματα Πυρανίχνευσης

H ΚΕΜΕΤΑ ΑΕ εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2008, πιστοποιημένο από την TÜV intercert με αριθμό πιστοποιησης 10-Q-30044-TIC για την μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση, συντήρηση συστημάτων ασφαλείας και πυρασφάλειας.

 

Τα Συστήματα Πυρανίχνευσης χωρίζονται σε 3 βασικές κατηγορίες:

1. Συμβατικά Συστήματα Πυρανίχνευσης
2. Διευθυνσιοδοτούμενα Συστήματα Πυρανίχνευσης  
3. Συστήματα Ανίχνευσης Αερίων

1. Συμβατικά Συστήματα Πυρανίχνευσης

Πρόκειται για Συστήματα Πυρανίχνευσης - ανίχνευσης πυρκαγιάς όπου η καλωδίωση έχει την μορφή κλάδων. Στην τελευταία συσκευή του συστήματος πυρανίχνευσης τοποθετείται τερματική αντίσταση. Οι συσκευές αναγνωρίζονται από τον πίνακα πυρανίχνευσης σε ζώνες (ομάδες). Με τα συστήματα αυτά επιτυγχάνουμε τον έλεγχο μιας περιοχής κτιρίου χωρίς να γνωρίζουμε την ακριβή θέση του ανιχνευτή που ενεργοποιήθηκε. Τα συμβατικά Συστήματα Πυρανίχνευσης τοποθετούνται σε μικρά κτίρια ή σε κτίρια με ενιαίους χώρους.


 2. Διευθυνσιοδοτούμενα Συστήματα Πυρανίχνευσης  

Πρόκειται για συστήματα ανίχνευσης πυρκαγιάς όπου η καλωδίωση έχει την μορφή βρόγχου και η κάθε συσκευή του συστήματος πυρανίχνευσης (ανιχνευτής, μονάδα εντολών, σειρήνα, φάρος, κομβίο συναγερμού) αναγνωρίζεται από τον πίνακα αυτόνομα με λεκτική περιγραφή στην οθόνη υγρών κρυστάλλων του πίνακα. Τα Διευθυνσιοδοτούμενα Συστήματα Πυρανίχνευσης είναι ιδανικά για κτίρια με πολλούς χώρους (γραφεία, αποθήκες, βιομηχανίες) όπου η ακρίβεια της πληροφορίας μας δίνει την δυνατότητα για άμεση ενέργεια σε συγκεκριμένο χώρο ώστε να μειώσουμε κατά το δυνατόν τα αποτελέσματα μιας πυρκαγιάς. Στα μεγάλης κλίμακας έργα τα Συστήματα Πυρανίχνευσης αυτής της μορφής εκτός από την καλύτερη ασφάλεια και έλεγχο του χώρου που μας δίνουν γενικά και καλύτερο οικονομικό αποτέλεσμα λόγω του μικρότερου κόστους καλωδίωσης σε σχέση με τα συμβατικά Συστήματα Πυρανίχνευσης. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα απεικόνισης όλων των δεδομένων του συστήματος σε Η/Υ με χρήση ειδικού λογισμικού. Επιτυγχάνουμε έτσι τον έλεγχο του συστήματος από μια θέση εργασίας και την δυνατότητα πρόσβασης στο σύστημα μέσω διαδικτύου. Ο χειριστής του προγράμματος με ειδικό κωδικό μπορεί να ελέγχει την κατάσταση όλων των συσκευών, να διαπιστώνει που υπάρχει σφάλμα ενεργοποίησης ή περίπτωση φωτιάς. Σε περίπτωση οποιουδήποτε συμβάντος (φωτιά σφάλμα κ.λ.π.) απεικονίζονται στην οθόνη οι πληροφορίες της συσκευής (περιγραφή, θέση, πίνακας, κτίριο), εμφανίζεται η αντίστοιχη κάτοψη και ταυτόχρονα τυπώνονται όλα αυτά τα δεδομένα.

Η χρήση λογισμικού απεικόνισης επιτρέπει την σύνδεση του συστήματος πυρασφάλειας με τα συστήματα ασφάλειας του κτιρίου.


3. Συστήματα Ανίχνευσης Αερίων

Τα συστήματα ανίχνευσης αερίων χωρίζονται σε δύο κύριες κατηγορίες:
Α. Συστήματα ανίχνευσης εκρηκτικών μιγμάτων.
Σκοπός ενός τέτοιου συστήματος είναι η % ανίχνευση του Lower Explosive Limit (LEL) του κατώτατου δηλαδή ορίου συγκέντρωσης αερίων ή ατμών μιας ουσίας πέρα από το οποίο είναι δυνατή η δημιουργία έκρηξης ή ανάφλεξης.
Β. Συστήματα ανίχνευσης τοξικών αερίων.
Σκοπός σε αυτά τα Συστήματα ανίχνευσης αερίων είναι η ανίχνευση σε parts per million (ppm) των συγκεντρώσεων αερίων ή ατμών. Η παρατεταμένη έκθεση σε ατμόσφαιρες με παρουσία τέτοιων αερίων ή ατμών είναι δυνατόν να προκαλέσει κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία.
Ένα αέριο μπορεί να είναι και τοξικό και εκρηκτικό. Τα συστήματα ανίχνευσης αερίων είναι δυνατόν να είναι αντιεκρηκτικά για εγκατάσταση σε περιοχές ΑΤΕΧ, συμβατικά ή διευθυνσιοδοτούμενα ανάλογα με τις απαιτήσεις του έργου.


Ειδικές εφαρμογές για Συστήματα Πυρανίχνευσης


Α. Συστήματα Πυρανίχνευσης με δειγματοληψία αέρα - Air Sampling Fire detection.

Σκοπός ενός τέτοιου συστήματος είναι η έγκαιρη ειδοποίηση για ενδεχόμενη πυρκαγιά. Αυτά τα Συστήματα Πυρανίχνευσης παρουσιάζουν μεγάλη ευαισθησία. Η λειτουργία τους βασίζεται στην ανάλυση του αέρα του χώρου ώστε να διαπιστωθεί η πιθανότητα ύπαρξης προϊόντων καύσης στον χώρο. Η δειγματοληψία του αέρα γίνεται από δίκτυο σωληνώσεων με ακροφύσια στον υπό έλεγχο χώρο και αναρρόφηση του αέρα από μια κεντρική συσκευή.


Β. Συστήματα Πυρανίχνευσης και Ανιχνευτές δέσμης ή γραμμικοί ανιχνευτές καπνού.

Σε αυτά τα Συστήματα Πυρανίχνευσης σκοπός είναι η κάλυψη μεγάλης επιφανείας (100 m X 14 m) με ένα ζεύγος ανιχνευτών (πομπό και δέκτη) ή με έναν πομποδέκτη και ανακλαστήρα. Οι ανιχνευτές αυτή αποτελούν την καλύτερη οικονομοτεχνικά λύση για μεγάλους αποθηκευτικούς χώρους, αίθουσες κινηματογράφου θέατρα κ.λ.π.


Γ. Συστήματα Πυρανίχνευσης και Γραμμικοί Ανιχνευτές Θερμοκρασίας.

Πρόκειται για θερμοευαίσθητα καλώδια που τοποθετούνται κατά μήκος του υπό έλεγχο χώρου. Αυτά τα Συστήματα Πυρανίχνευσης έχουν την δυνατότητα ανίχνευσης συγκεκριμένης περιοχής ενεργοποίησης.


Δ. Συστήματα Πυρανίχνευσης και Ανιχνευτές φλόγας.

Πρόκειται για Συστήματα Πυρανίχνευσης όπου οι ανιχνευτές μπορούν και βλέπουν την πυρκαγιάς αντιλαμβανόμενοι τμήματα του φάσματος που εκπέμπει.
Ανιχνεύουν είτε το υπέρυθρο τμήμα, είτε το υπεριώδες είτε συνδυασμό των δύο. Υπάρχουν επίσης και σε αντιεκρηκτικό προστατευτικό περίβλημα για χρήση σε διυλιστήρια κ.λ.π.

 
Μέλη της BNI Greece , του μεγαλύτερου επιχειρηματικού δικτύου ανάπτυξης και συνεργασίας παγκοσμίως
 
Μέλος της Ελληνικής Ένωσης Επιχειρηματιών (ΕΕΝΕ). Στόχος της ΕΕΝΕ αποτελεί η ανάπτυξη και προαγωγή της υγιούς επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα, μέσα από ένα εποικοδομητικό και γόνιμο διάλογο με την πολιτική ηγεσία του τόπου, την κοινωνία και τους διαμορφωτές κοινής γνώμης.
 
Μέλος του Ελληνικού Ινστιτούτου Πυροπροστασίας Κατασκευών (ΕΛ.Ι.ΠΥ.ΚΑ). Το ΕΛ.Ι.ΠΥ.ΚΑ είναι ένας μη κερδοσκοπικός Οργανισμός που υποστηρίζει τη διαμόρφωση / υποστήριξη προδιαγραφών και προτύπων πυροπροστασίας, ώστε να αποτρέπονται / μειώνονται οι απώλειες ζωής και περιουσίας από τη φωτιά στις κατασκευές και συμμετέχει σε διαβουλεύσεις σχετικά με την κατάρτιση νόμων, αποφάσεων και κανονισμών προδιαγραφών πυροπροστασίας και μηχανισμού τήρησής τους.
Ρήγα Φεραίου 16β
Νέα Χαλκηδόνα
14343, Αθήνα
  • ΑΡ. ΓΕΜΗ 069685103000