Skip to main content

Συστήματα κατάσβεσης με NOVEC 1230, FK5-1-12

Για την αυτόματη κατάσβεση σε χώρους όπου απαιτείται η χρήση καθαρού κατασβεστικού παράγοντα με μικρό περιβαλλοντικό αποτύπωμα, προτείνουμε σύστημα κατάσβεσης με NOVEC1230 (κατά EN15004, NFPA 2001), με έγκριση EN. Η εγκατάσταση φέρει πιστοποίηση συνολικά ως σύστημα.

Το σύστημα αυτόματης κατάσβεσης κατασκευάζεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις διεθνείς προδιαγραφές και συγκεκριμένα:
• Την Π.Δ. 15
• To πρότυπο ΕΝ 54
• Το πρότυπο EN15004
• Το πρότυπο EN12094

Το σύστημα αυτόματης κατάσβεσης αποτελείται από δύο κύρια δομικά στοιχεία. Το σύστημα ανίχνευσης κατασβέσεων και το δίκτυο φιαλών σωληνώσεων η συσκευών που αποτελούν το κατασβεστικό μέσο.


Για να λειτουργήσουν (ενεργοποιηθούν) τα συστήματα αυτόματης κατάσβεσης με NOVEC 1230 ο κύλινδρος κάθε ανεξάρτητου συστήματος κατάσβεσης θα φέρει ηλεκτρικό ενεργοποιητή κατάλληλα προσαρμοσμένο στη βαλβίδα ταχείας λειτουργίας. 'Όταν ο πίνακας ελέγχου δώσει εντολή ενεργοποίησης στον ηλεκτρικό ενεργοποιητή αυτός ανοίγει μηχανικά την βαλβίδα ταχείας λειτουργίας και απελευθερώνεται το κατασβεστικό υλικό. Οι υπόλοιποι κύλινδροι του συστήματος (σε περίπτωση συστοιχίας κυλίνδρων) θα ανοίγουν με πνευματικούς ενεργοποιητές μέσω κατάλληλης γραμμής πνευματικού ελέγχου.
Οι κύλινδροι στερεώνονται έτσι ώστε να εξασφαλίζονται έναντι της αντίδρασης που δημιουργείται όταν απελευθερώνεται το κατασβεστικό υλικό. Οι κύλινδροι θα μετακινούνται εύκολα και το σύστημα θα παρέχει δυνατότητες ελέγχου του συστήματος ηλεκτρικής και πνευματικής ενεργοποίησης κατά την διάρκεια επιθεωρήσεων χωρίς απελευθέρωση κατασβεστικού υλικού.

➤ Φιάλες (Δεξαμενές) Αποθήκευσης NOVEC1230

Η αποθήκευση του NOVEC 1230 θα γίνει σε υγρή μορφή σε κατάλληλη φιάλη ή συστοιχία φιαλών σύμφωνα με τους υπολογισμούς.
Οι φιάλες είναι κυλινδρικές κατάλληλες για στήριξη στον τοίχο ή στο δάπεδο και μεγάλης αντοχής (πίεση δοκιμής 69 bar πίεση θραύσης 138 bar) έτσι ώστε να αντέχουν στην πίεση που αναπτύσσεται από το NOVEC12030 και την μερική πίεση του αζώτου στην μέγιστη αναμενόμενη θερμοκρασία χρήσεως.
Οι φιάλες γεμίζονται με NOVEC 1230με πυκνότητα πληρώσεως ανάλογα από 0,641 έως 1,121 kgr/lt., ενώ η πίεση μέσα στις φιάλες θα ρυθμίζεται με την βοήθεια ξηρού αζώτου στα 360 (psi) σε θερμοκρασία 21 ο C .
Η σήμανση κάθε φιάλης θα είναι σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς και θα αναγράφονται σ' αυτήν εκτός των άλλων η ποσότητα του περιεχομένου NOVEC 1230 και η πίεση λειτουργίας του συστήματος.
Το κατασβεστικό υλικό θα είναι σύμφωνο με τις Ευρωπαϊκες Προδιαγραφές ΕΝ12095, ΕΝ15004.

Κάθε φιάλη NOVEC 1230 είναι εφοδιασμένη με τα παρακάτω όργανα ή εξαρτήματα:
α) Βαλβίδα πληρώσεως NOVEC 1230 τόσο για την αρχική πλήρωση όσο και για την συμπλήρωση κατά τους εξαμηνιαίους ελέγχους της εγκατάστασης εφ' όσον η απώλεια του NOVEC 1230 υπερβεί το 5%.
β) Εύκαμπτο σωλήνα σύνδεσης της φιάλης με το δίκτυο σωληνώσεων προσαγωγής NOVEC 1230 και βαλβίδα αντεπιστροφής (μόνο για την περίπτωση συστοιχιών με 2 ή περισσότερες φιάλες).
γ) Βαλβίδα εκκένωσης κατάλληλου μεγέθους για εκκένωση της ποσότητας του NOVEC 1230 σε χρόνο 10 sec.
δ) Μανόμετρο με ενσωματωμένη επαφή επιτήρησης της πίεσης, έτσι ώστε σε περίπτωση που έχουμε απώλεια πίεση να δοθεί σήμα στον τοπικό και στον κεντρικό πίνακα.
ε) Ανακουφιστική βαλβίδα υπερπίεσης.
στ) Ηλεκτρικό και χειροκίνητο μηχανισμό ενεργοποίησης (έναν για κάθε φιάλη ή συστοιχία φιαλών) με τις απαραίτητες σωληνώσεις διαδοχικής πνευματικής ενεργοποίησης των φιαλών μιας συστοιχίας.


➤ Δίκτυο Σωληνώσεων

Τα δίκτυα σωληνώσεων του NOVEC 1230 θα κατασκευασθούν με γαλβανισμένους χαλυβδοσωλήνες χωρίς ραφή κατά DIN 2448 ή κατά προτίμηση ASTM-A-106, GRADE A Schedule 40 σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς κατάλληλα για εγκατάσταση NOVEC 1230με πίεση αποθήκευσης τουλάχιστον 42 bar.
Επίσης, ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην στήριξη των σωλήνων ώστε να παραλαμβάνονται οι δυνάμεις που αναπτύσσονται κατά την λειτουργία του συστήματος.
Οι υπολογισμοί λόγω της πολυπλοκότητας των φαινομένων ροής που παρουσιάζεται στις σωληνώσεις του NOVEC 1230, έγιναν με την βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή και ακολουθούν συνημμένα, σε κάθε περίπτωση θα είναι σύμφωνα με τα ΕΝ 12094, EN15004, ενώ το πρόγραμμα υπολογισμού θα έχει αντίστοιχη έγκριση.

➤ Ακροφύσια Εκτόξευσης NOVEC 1230
Τα ακροφύσια εκτοξεύσεως του NOVEC 1230 είναι κατασκευασμένα από αλουμίνιο ή ορείχαλκο κατάλληλα για την προβλεπόμενη πίεση λειτουργίας. Το μέγεθος των ακροφυσίων θα είναι κατάλληλο για την εκτόξευση της συνολικής ποσότητας NOVEC 1230 σε χρόνο τουλάχιστον 10 sec.

 

 
Μέλη της BNI Greece , του μεγαλύτερου επιχειρηματικού δικτύου ανάπτυξης και συνεργασίας παγκοσμίως
 
Μέλος της Ελληνικής Ένωσης Επιχειρηματιών (ΕΕΝΕ). Στόχος της ΕΕΝΕ αποτελεί η ανάπτυξη και προαγωγή της υγιούς επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα, μέσα από ένα εποικοδομητικό και γόνιμο διάλογο με την πολιτική ηγεσία του τόπου, την κοινωνία και τους διαμορφωτές κοινής γνώμης.
 
Μέλος του Ελληνικού Ινστιτούτου Πυροπροστασίας Κατασκευών (ΕΛ.Ι.ΠΥ.ΚΑ). Το ΕΛ.Ι.ΠΥ.ΚΑ είναι ένας μη κερδοσκοπικός Οργανισμός που υποστηρίζει τη διαμόρφωση / υποστήριξη προδιαγραφών και προτύπων πυροπροστασίας, ώστε να αποτρέπονται / μειώνονται οι απώλειες ζωής και περιουσίας από τη φωτιά στις κατασκευές και συμμετέχει σε διαβουλεύσεις σχετικά με την κατάρτιση νόμων, αποφάσεων και κανονισμών προδιαγραφών πυροπροστασίας και μηχανισμού τήρησής τους.
Ρήγα Φεραίου 16β
Νέα Χαλκηδόνα
14343, Αθήνα
  • ΑΡ. ΓΕΜΗ 069685103000