Skip to main content

Γενικοί Όροι Προσφοράς 

ή Κατεβάστε τους Γενικούς όρους προσφοράς σε PDF

 

 1. Φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ)

  • Στις τιμές της προσφοράς μας δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ.

 2. Υλικά προσφοράς.

          2.1   Οι επί μέρους κωδικοί των υλικών μπορεί να αλλάξουν χωρίς αυτό να επηρεάζει την λειτουργικότητα του συστήματος.

          2.2   Οι κωδικοί μπορούν να αλλάξουν από την εταιρεία μας λόγω μη διαθεσιμότητας τους από τους οίκους κατασκευής, την χρονική στιγμή της παραγγελίας ή λόγω μεγάλου χρόνου παράδοσης ή για άλλο λόγο που κρίνεται κατά περίπτωση σημαντικός από την εταιρεία μας.

          2.3   Οι κωδικοί με τις φωτογραφίες που τυχόν παρατίθενται στην προσφορά μας είναι ενδεικτικές και όχι δεσμευτικές για την εταιρεία μας και μπορούν να αλλάξουν σύμφωνα με τα παραπάνω αναγραφόμενα.

          2.4    Σε περίπτωση αλλαγής των κωδικών από την εταιρεία μας εξαιτίας των παραπάνω λόγων, η εταιρεία μας θα ενημερώνει εγγράφως τον πελάτη για αυτήν της την ενέργεια. Σε περίπτωση όπου στην προσφορά μας δεν προσδιορίζεται οίκος κατασκευής, τότε η εταιρεία μας θα προμηθεύσει τον πελάτη ανάλογα με την διαθεσιμότητα των υλικών εκείνης της περιόδου και χωρίς την υποχρέωση ενημέρωσης από πλευράς μας.

          2.5    Εάν ο πελάτης επιθυμεί να του προσφέρουμε συγκεκριμένους κωδικούς υλικών από συγκεκριμένο οίκο κατασκευής, θα πρέπει να μας ενημερώσει εγγράφως, ώστε να προβούμε σε κατάλληλη προσφορά.

          2.6    Όλα τα προσφερόμενα υλικά είναι αρίστης ποιότητας, επιλεγμένα από κορυφαίους παγκοσμίως κατασκευαστές.

          2.7    Οι οίκοι  κατασκευής  διαθέτουν  πιστοποίηση  διασφάλισης  ποιότητας κατά   ISO 9000.

          2.8     Τα υλικά είναι κατασκευασμένα & εγκεκριμένα, πληρώντας τις απαιτήσεις & προδιαγραφές των EN, BS, Vds, κ.λπ.

          2.9      Στην περίπτωση όπου έχει δοθεί προσφορά χωρίς να έχει προηγηθεί επίσκεψη στις εγκαταστάσεις του έργου του πελάτη από προσωπικό της εταιρείας μας, τότε μετά την αρχική αποδοχή της προσφοράς μας από τον πελάτη, θα ακολουθεί αυτοψία από την εταιρεία μας για να οριστικοποιηθούν οι ποσότητες των υλικών και στη συνέχεια θα αποστέλλεται η τελική μας προσφορά.

        2.10      Οι τιμές της προσφοράς μας ισχύουν για την συνολική ανάθεση των υλικών και εργασιών. Στην περίπτωση τμηματικής ανάθεσης, οι τιμές της προσφοράς μας, ενδέχεται να τροποποιηθούν.

        2.11      Τα συνεργεία της εταιρείας μας είναι εκπαιδευμένα και πιστοποιημένα από τους οίκους κατασκευής των υλικών.

        2.12      Οι τιμές της προσφοράς, έχουν υπολογιστεί με βάση την ισοτιμία του χάλυβα, του ευρωπαϊκού νομίσματος της χώρας κατασκευής των υλικών και του πετρελαίου κατά την ημέρα αποστολής της προσφοράς μας. Εάν στο στάδιο αποδοχής της προσφοράς μας από τον πελάτη ή στο στάδιο υπογραφής της μεταξύ μας σύμβασης, έχει επέλθει τροποποίηση μιας από τις αναφερόμενες ισοτιμίες, τότε η προσφορά μας θα διαφοροποιηθεί ανάλογα.

 1. Κατασβεστικό υλικό

          3.1      Η προσφορά μας αφορά ποσότητες κατασβεστικού υλικού που ζήτησε ο πελάτης και δεν έχουν σχέση με την ορθότητα, την κάλυψη ή την έγκριση της μελέτης πυροπροστασίας του κτιρίου για την οποία μελέτη δε φέρουμε καμία ευθύνη εφόσον δεν έχει εκπονηθεί από την εταιρεία μας.

 1. Πυροσβεστικό συγκρότημα (ΠΣ)

          4.1      Η ηλεκτρική παροχή μέχρι τον πίνακα του πυροσβεστικού συγκροτήματος είναι υποχρέωση του χρήστη.

          4.2      Η εταιρεία μας δεν είναι υπεύθυνη για προβλήματα που θα δημιουργηθούν από κακή ή λανθασμένη χρήση του ΠΣ και η οποία δεν εξυπηρετεί τον σκοπό για τον οποίο έχει κατασκευαστεί. Στην περίπτωση αυτή παύει να ισχύει η εγγύηση.

          4.3      Ουδεμία ευθύνη φέρει η εταιρεία μας σε περίπτωση χρήσης του ΠΣ από τον τελικό πελάτη πριν την εκπαίδευση και οριστική παραλαβή του συγκροτήματος από αυτόν.

          4.4      Ο χειρισμός του ΠΣ θα πρέπει να γίνεται από κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό.

 1. Όροι κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης (CCTV)

          5.1       Η εταιρεία μας κατά την φάση της εγκατάστασης του κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης θα φροντίσει για την σωστή λειτουργία του συστήματος και για την εκπαίδευση του προσωπικού του πελάτη. Αποκλειστικός υπεύθυνος για την καταγραφική συσκευή, τις κάμερες, την καταγραφή των δεδομένων, την επεξεργασία, την αποθήκευση και την συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων είναι ο χρήστης του κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης.

 1. Ωράριο εκτέλεσης εργασιών

          6.1       Στην προσφορά μας έχει υπολογιστεί ως ωράριο εκτέλεσης εργασιών οι εργάσιμες ημέρες Δευτέρα έως και Παρασκευή και από 08:30 πμ έως 16:30 μμ.

          6.2       Εάν απαιτηθεί από τον πελάτη να γίνουν εργασίες εκτός του παραπάνω ωραρίου, αυτές θα υπολογίζονται – προσαυξάνονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ακολουθείται συμπληρωματική οικονομική προσφορά στην οποία θα αναγράφεται το νέο ωράριο εκτέλεσης εργασιών.

 1. Χρόνος παράδοσης

         7.1        Ως χρόνος παράδοσης των υλικών ορίζεται αυτός της προσφοράς μας. Ως έναρξη του χρόνου παράδοσης νοείται διαζευκτικά και αθροιστικά : η επόμενη ημέρα μετά την λήψη της προκαταβολής, αυτοψίας επιμετρήσεων και συνθηκών εργασιών στο σημείο του έργου, υπογραφής και αποστολής των κατασκευαστικών σχεδίων (για όπου απαιτηθεί) από τον πελάτη προς την εταιρεία μας και υπογραφής της σύμβασης.

        7.2         Στους χρόνους παράδοσης της προσφοράς μας δεν προσμετράτε ο μήνας Αύγουστος, το χρονικό διάστημα 23-12 έως και 06-01 καθώς και οι δύο εβδομάδες του Πάσχα (δηλ η Μεγάλη Εβδομάδα και η επομένη).

        7.3         Οι χρόνοι της προσφοράς μας ενδέχεται να αλλάξουν λόγω της ισχύουσας κατάστασης, όπου οι παραδόσεις των οίκων του εξωτερικού αλλάζουν διαρκώς.

 1. Μεταφορά υλικών από το εξωτερικό

        8.1        Στις τιμές έχει υπολογιστεί το κόστος μεταφοράς από τους οίκους του εξωτερικού μέχρι την έδρα της εταιρείας μας, με τιμές που ίσχυαν κατά την διάρκεια σύνταξης της προσφοράς μας.

        8.2        Οι τιμές του μεταφορικού κόστους από το εξωτερικό δεν μπορούν να «κλειδώσουν» σε καμία φάση του έργου, παρά μόνο όταν τα υλικά θα είναι έτοιμα να φύγουν από το εξωτερικό προς την Ελλάδα. Εάν στην φάση αυτή διαπιστωθεί διαφορά στην τιμή των μεταφορικών αυτή θα βαρύνει τον τελικό χρήστη.

 1. Επιστροφές υλικών

        9.1         Επιστροφές εμπορευμάτων γίνονται δεκτές εντός 7 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή τους, μόνο κατόπιν εγκρίσεως της πωλήτριας εταιρείας και μόνο εφόσον τα προϊόντα που επιστρέφονται βρίσκονται ακριβώς στην ίδια κατάσταση την οποία παρελήφθησαν, αμεταχείριστα και εντός της συσκευασίας τους.

 1. Εγγύηση υλικών

      10.1        Δύο (2) έτη εναντίον κάθε φυσιολογικής βλάβης ή φθοράς από την παράδοση. Η εγγύηση δεν καλύπτει βλάβη λόγω ελλιπής συντήρησης, βλάβη που προκλήθηκε από διακοπή ρεύματος, απώλεια φάσης ή αυξομείωση τάσης ή τροφοδοσία τάσης διαφορετικής από την ενδεικνυόμενη, βλάβη που δημιουργήθηκε από λανθασμένη χρήση του μηχανήματος, βλάβη που προκλήθηκε από χρήση ανταλλακτικών ή εξαρτημάτων που δεν προβλέπονται από τον κατασκευαστή, βλάβη που προκλήθηκε από ατύχημα, φωτιά, ακραία καιρικά φαινόμενα κ.λπ., βλάβη που προκλήθηκε από αμέλεια του προσωπικού του πελάτη, βλάβη που προέρχεται από την χρησιμοποίηση κακής ποιότητα καυσίμου (όπου αυτό απαιτείται), βλάβη ή κακή λειτουργία που έχει προκύψει από πλημμελή καθαρισμό του μηχανήματος από σκόνη, λάδια, χημικά υγρά, υγρασία, διάβρωση, κλπ.

 1. Πιστοποιήσεις

          11.1      H εταιρεία εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας ISO 45001 : 2018, πιστοποιημένο από την TÜV AUSTRIA με αριθμό πιστοποιητικού 20152210005188, Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001:2015, πιστοποιημένο από την TÜV AUSTRIA με αριθμό πιστοποιητικού 011776058680 και Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015,  πιστοποιημένο από την TÜV AUSTRIA με αριθμό πιστοποιητικού 010150245.

 1. Αδειοδότηση

  • Η εταιρεία έχει αδειοδοτηθεί από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για την παροχή υπηρεσιών ασφαλείας με την απόφαση Α.Π. 3015/39/60/2010-κστ

 2. Ασφαλιστική κάλυψη

          13.1      Αντικείμενο Ασφάλισης Η εταιρεία διαθέτει το ασφαλιστήριο συμβόλαιο Γενικής Αστικής Ευθύνης με την ασφαλιστική εταιρεία ERGO Ασφαλιστική Μονοπρόσωπη Α.Ε. Τα όρια αποζημίωσης φαίνονται παρακάτω :

Ανά ζημιογόνο γεγονός :

 • Σωματικές βλάβες/θάνατος ανά άτομο, μέχρι 250.000 ευρώ
 • Σωματικές βλάβες/θάνατος για ομαδικό ατύχημα, μέχρι 750.000 ευρώ
 • Υλικές ζημίες, μέχρι 300.000 ευρώ

Ανώτατο όριο ευθύνης της εταιρείας για όλη τη διάρκεια της ασφάλισης, μέχρι 1.000.000 ευρώ.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Καλύπτεται η εκ του νόμου αστική ευθύνη του ασφαλισμένου και των προστιθέντων του, για ζημιές που τυχόν προξενηθούν με υπαιτιότητα του σε  Τρίτους ( Σωμ. Βλάβες/Θάνατος ή/και Υλικές Ζημιές , συμπεριλαμβανομένης της ηθικής βλάβης και ψυχικής οδύνης), Κατά την διάρκεια ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ/Ή ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ BMS ΣΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΡΙΤΩΝ (ΑΣΤΙΚΑ , ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ)

          13.2        Ασφαλιζόμενος είναι η εταιρεία «ΚΕΜΕΤΑ ΑΕ» ως ανάδοχος εργολάβος καθώς και / ή μηχανικοί, υπεργολάβοι ή προμηθευτές, για όλα τα αναλογούντα δικαιώματα και συμφέροντα τους και μόνο για την εκτέλεση του έργου που αναλαμβάνει ο ασφαλισμένος.

          13.3       Ως γεωγραφική έκταση κάλυψης του συμβολαίου νοείται η Ελληνική επικράτεια.

          13.4       Λοιποί όροι συμβολαίου αναγράφονται στο παραπάνω ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

 1. Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων

         14.1        Η εταιρεία δεσμεύεται να χειρίζεται με απόλυτη εχεμύθεια και εμπιστευτικότητα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των πελατών της, όπως αυτά αναφέρονται στον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων.

 1. Ασφάλιση πιστώσεων

         15.1        Η εταιρία μας συνεργάζεται στον τομέα της ασφάλισης εμπορικών πιστώσεων και είσπραξης απαιτήσεων με μεγάλη εταιρεία του χώρου. Σκοπός της ασφάλισης είναι η αποζημίωση της εταιρείας μας για ζημιές από ασφαλισμένες , τιμολογημένες παραδόσεις αγαθών ή παροχές υπηρεσιών, οι οποίες έχουν προκληθεί από την οικονομική αδυναμία των πελατών της. Σε τέτοια περίπτωση η ασφαλιστική εταιρεία πιστώσεων θα έρχεται σε επαφή με τους πελάτες μας για την διεκδίκηση των οφειλών τους προς την εταιρεία μας.

 1. Λοιποί όροι

        16.1        Τα πιστοποιητικά των υλικών ή των συστημάτων θα αποστέλλονται στον πελάτη μετά την πλήρη εξόφληση του ή των τιμολογίων από αυτόν.

        16.2        Η προσφορά μας δεν περιλαμβάνει το κόστος των ανυψωτικών μηχανημάτων, του χειριστή ανυψωτικού μηχανήματος εφόσον πρόκειται για ειδικό μηχάνημα, καθώς και το κόστος των σκαλωσιών οι οποίες τυχόν θα απαιτηθούν. Τα παραπάνω κόστη διαμορφώνονται ανάλογα με τις απαιτήσεις του πελάτη και βαρύνουν τον ίδιο. Σε περίπτωση που ο πελάτης επιθυμεί ξεχωριστή προσφορά από την εταιρεία μας για τα παραπάνω θα πρέπει να μας ενημερώσει εγγράφως και αναλυτικά για τις απαιτήσεις του πχ δύο ανυψωτικά μηχανήματα για ύψος Χ για δύο εβδομάδες, σκαλωσιά για ύψος Ψ για τρεις εβδομάδες, κλπ.

        16.3        Η προσφορά μας εφόσον αφορά έργο περιλαμβάνει :

 • τεχνικό ασφαλείας σύμφωνα με τον Ν.3850/2010 ο οποίος θα παρέχει συμβουλές σε θέματα σχετικά με την υγεία και ασφάλεια της εργασίας και την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων. Ο χρόνος απασχόλησης του προκύπτει από την  παραπάνω νομοθεσία και δεν είναι απαραίτητη η δια ζώσης  του παρουσία καθ' όλητη διάρκεια του έργου.
 • Επιβλέποντα μηχανικό
 • Ασφαλιστική κάλυψη σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στους όρους προσφοράς μας.

        16.4      Οτιδήποτε άλλο απαιτηθεί από τον πελάτη θα χρεώνεται επιπλέον της προσφοράς μας και το τίμημα θα είναι ανάλογο με τις απαιτήσεις του πελάτη.

 1. Τραπεζικοί Λογαριασμοί

 

ALPHA BANK

 

ΑΡ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ:  259002002011046

IBAN : GR20 0140 2590 2590 0200 2011 046

SWIFT / BIC : CRBAGRAA

 

EUROBANK

 

ΑΡ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 0026.0074.63.0200591513

ΙΒΑΝ : GR97 0260 0740 0006 3020 0591 513

SWIFT / BIC : ERBKGRAA

 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

 

ΑΡ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 164/006406-82

IBAN : ΙΒΑΝ GR13 0110 1640 0000 1640 0640 682

SWIFT / BIC : ETHNGRAA

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

 

ΑΡ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 5088092125851

IBAN : GR57 0172 0880 0050 8809 2125 851

SWIFT / BIC : PIRBGRAA

  
Μέλη της BNI Greece , του μεγαλύτερου επιχειρηματικού δικτύου ανάπτυξης και συνεργασίας παγκοσμίως
 
Μέλος της Ελληνικής Ένωσης Επιχειρηματιών (ΕΕΝΕ). Στόχος της ΕΕΝΕ αποτελεί η ανάπτυξη και προαγωγή της υγιούς επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα, μέσα από ένα εποικοδομητικό και γόνιμο διάλογο με την πολιτική ηγεσία του τόπου, την κοινωνία και τους διαμορφωτές κοινής γνώμης.
 
Μέλος του Ελληνικού Ινστιτούτου Πυροπροστασίας Κατασκευών (ΕΛ.Ι.ΠΥ.ΚΑ). Το ΕΛ.Ι.ΠΥ.ΚΑ είναι ένας μη κερδοσκοπικός Οργανισμός που υποστηρίζει τη διαμόρφωση / υποστήριξη προδιαγραφών και προτύπων πυροπροστασίας, ώστε να αποτρέπονται / μειώνονται οι απώλειες ζωής και περιουσίας από τη φωτιά στις κατασκευές και συμμετέχει σε διαβουλεύσεις σχετικά με την κατάρτιση νόμων, αποφάσεων και κανονισμών προδιαγραφών πυροπροστασίας και μηχανισμού τήρησής τους.
Ρήγα Φεραίου 16β
Νέα Χαλκηδόνα
14343, Αθήνα
 • ΑΡ. ΓΕΜΗ 069685103000